Kara za brak oc rolnika

Kara za brak oc rolnika – ile może wynieść i co zrobić, żeby jej uniknąć?

Rolnik, który jest właścicielem gospodarstwa musi posiadać ubezpieczenie, ponieważ kara za brak oc rolnika wiąże się z przykrymi konsekwencjami. Obowiązek opłacania składek ubezpieczeniowych wynika z Ustawy. Praca na roli narażona jest na wiele nieprzewidzianych sytuacji, np. zdarzenia pogodowe takie jak: huragany, powodzie, przymrozki, a nawet zupełnie prozaiczne zdarzenia jak awaria maszyn, wypadki lub uszkodzenia mienia. W tym przypadku więc polisa OC gospodarstwa rolnego zabezpieczy interesy rolnika.

Co obejmuje polisa oc gospodarstwa rolnego?

OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną nie tylko samego rolnika, ale również osób, które pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, a także pracowników gospodarstwa rolnego, którzy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządzili szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Głównie mowa tutaj o szkodach, takich jak śmierć, uszkodzenia ciała, zniszczenia mienia. Dodatkowo polisa obejmuje szkody, które powstają w wyniku ruchu pojazdów wolnobieżnych, a których właścicielem jest rolnik. Sama umowa ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody, które powstaną w wyniku niedozwolonych czynów oraz z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a także szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

Jaka może być kara za brak OC rolnika?

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie wiąże się z tym, że za brak OC rolnika grożą kary finansowe, niestety nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Kary za brak obowiązkowego OC są naliczane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i od 1 stycznia 2021 ich wysokość wynosi 280 zł. Być może jest to niewielka kwota, ale biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, w wyniku których mogą powstać różnego rodzaju szkody lub wypadki, skutkujące utratą zdrowia czy życia, brak OC rolnika jest skrajną nieodpowiedzialnością.

Dopuszcza się możliwość odwołania od kary, ale procedura jest długa i z reguły kara za brak OC rolnika nie podlega umorzeniu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może jedynie rozłożyć ją na raty, ale niezbędna będzie solidna dokumentacja świadcząca o trudnej sytuacji materialnej, kredytach, leasingach, a nawet zaświadczenia z gminy o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych na podstawie, których ustalane są dochody gospodarstwa. Grzywny za brak polisy OC przedstawiają się następująco:

  • kara za brak OC rolnika – równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • brak ubezpieczenia budynków rolniczych – równowartość jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • kara za brak ubezpieczenia dotowanych upraw – 2 euro za każdy hektar,
  • brak OC samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego – równowartość trzykrotnej minimalnego wynagrodzenia,
  • pozostałych pojazdów, np. przyczepy rolniczej – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podsumowanie

Kara za brak OC rolnika wynosi od 190 zł do 5550 zł. Najwyższe stawki dotyczą braku ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Nieopłacenie grzywny może doprowadzić do ściągnięcia jej przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego. Dzięki polisie, w razie powstania jakichkolwiek szkód, zostanie wypłacone stosowne odszkodowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

produkty antynowotworowe Previous post Dieta bogata w produkty antynowotworowe
ekologiczne ogrzewanie Next post Ekologiczne ogrzewanie pompą ciepła.